De VLAAMSE KRING SINT-LUTGARDIS vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze Privacy-verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De VLAAMSE KRING SINT-LUTGARDIS vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Als VLAAMSE KRING SINT-LUTGARDIS vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:VLAAMSE KRING SINT-LUTGARDIS vzw
Hagewijkpark 76

9200 Grembergen
vlaamsekring.grembergen@gmail.com
Telefoon : 052/22.50.18

Functionaris voor gegevensbescherming:
Contactpersoon: De Koning Mark


1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Naam + Voornaam :
 • Straat + nr :
 • Adres :
 • E-mail:
 • Geboortedatum:
 • Handtekening: (als onderdeel van verklaring op eer)2.
Waarom worden persoonsgegevens verwerkt.

Uw persoonsgegevens worden door de VLAAMSE KRING SINT-LUTGARDIS vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het nakomen van onze wettelijke verplichtingen.(statutaire verplichting,verzekeringsplicht)
 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de Vlaamse Kring Sint-Lutgardis vzw.

 • voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen .

 • het bekomen van subsidiëring door de overheid.

 • handtekening (als onderdeel verklaring op eer).


We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van u hebben verkregen.Voor de hierboven verkregen gegevens geldt dat de Vlaamse Kring Sint-Lutgardis ze pas verwerkt wanneer u daartoe uw uitdrukkelijke toestemming geeft nadat u, los van andere aangelegenheden, over de specifieke doelstellingen van die verwerking geïnformeerd bent:
De gegevens van minderjarigen worden enkel en alleen verwerkt (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.3. Verstrekking aan derden.
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden:
het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, cloudsysteem);
- Het verzekeren van onze leden,vrijwilligers
- Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen
- Boekhouding en betalingen (kostenvergoedingen)
- Bestellingen via het ticketsysteem.

Met elk van deze partijen (verwerkers) hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de nodige afspraken opgenomen zijn om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek met machtiging van het parket  (persoons)gegevens bij ons opvraagt, controle vanuit de inspectiediensten op het naleven van de regels rond het toekennen van kostenvergoedingen en de verplichtingen uit de vrijwilligerswet in het algemeen. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.


4. Bewaartermijn.
De Vlaamse Kring Sint-Lutgardis vzw bewaart de persoonsgegevens tot 120 maanden na de volledige duurtijd van het lidmaatschap, of langer wanneer hetzij een wettelijke of decretale bepaling dit oplegt.


5. Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking.

- Alle personen die namens de Vlaamse Kring Sint-Lutgardis vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


6. Uw rechten en plichten omtrent uw gegevens.
U hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
U mag eisen dat uw persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt.
U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer u de juistheid van die gegevens betwist of wanneer u zich verzet tegen de verwerking van de gegevens zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met uw toestemming.

U kunt de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en die wij geautomatiseerd verwerken, ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat.

Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming hebben verkegen, kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.
Van u wordt verwacht dat u elke wijziging van uw persoonsgegevens onmiddellijk spontaan en schriftelijk doorgeeft aan de Vlaamse Kring Sint-Lutgardis vzw.

Bovenaan deze privacy-verklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen om uw rechten uit te oefenen.7. Klachten.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.


8. Wijziging privacy statement.
De Vlaamse Kring Sint-Lutgardis vzw kan zijn privacy-verklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen via mail of per post. Oudere versies van onze privacy-verklaring zullen in ons archief worden opgeslagen.